มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-7790

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7790 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

                                        สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่       

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

หลักภาษีอากร                                                                                                         

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                             

ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                               

อากรแสตมป์                                                                                                           

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                               

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                             

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                              

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                          

นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                               

ประมวลรัษฎากร                                                                                                       

      ***เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                 

      ***เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                      

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

      ***แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        

      ***แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          

      ***เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                  

     ***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              

      ***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              

     

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)