คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

สำหรับท่านที่เตรียมสอบปลัดอำเภอ

แนวข้อสอบเตรียมสอบปลัดอำเภอ แบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. หลัก การของการถ่วงดุลอำนาจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า คือ “Checks and Balances” คำว่า Checks มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด
  1. การถ่วงดุลอำนาจ
  2. การตรวจสอบอำนาจ
  3. การติดตามผลการใช้อำนาจ
  4. การยับยั้งอำนาจ
  5. การตรวจสอบการใช้อำนาจ

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีกี่หมวด กี่มาตรา
  1. 9 หมวด 53 มาตรา
  2. 8 หมวด 52 มาตรา
  3. 9 หมวด 54 มาตรา
  4. 8 หมวด 54 มาตรา
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
  1. 9 มกราคม 2546
  2. 9 ตุลาคม 2546
  3. 9 กุมภาพันธ์ 2546
  4. 9 พฤศจิกายน 2546
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546 นี้ใช้บังคับตั้งแต่
  1. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2. ก่อนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  3. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  4. ไม่มีข้อใดถูก
 4. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะปฏิบัติเมื่อใดและต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด
  1. เลขาธิการรัฐมนตรีกำหนด
  2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
  3. นายกรัฐมนตรีกำหนด
  4. คณะรัฐมนตรีกำหนด

รวม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

 1. ถาม การอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนให้ใครอนุญาต
  ตอบ 1. กรณีบุคคลทั่วไป พ.ร.บ.อาวุธปืน มาตรา 22 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน อาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
  1) อธิบดีกรมตำรวจ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร
  2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉฑาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ี่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
 2. กรณี เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง 2546 สรุปสาระสำคัญคือ จะพกอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ หรือได้รับมอบให้มีและใช้โดยชอบด้วยกฎหมายติดตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ
  1. อำนาจในการออกใบอนุญาตให้มี และใช้ (ไม่รวมถึงการพา) เป็นอำนาจของนายทะเบียนอาวุธปืน ซึ่งในเขต กทม. ได้มีการแก้ไขประกาศแต่งตั้งนายทะเบียนเป็นอธิบดีกรมการปกครอง มาเมื่อปี 2548
  2. ส่วนอำนาจใบอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวไป (คือการพา) อยู่ในความตัวบทกฎหมายอาวุธปืน มาตรา 22 ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย หนังสือ เวียนเป็นแต่เพียงการแจ้งแนวทางปฏิบัติในกรณีต่างๆ เท่านั้น ไม่อาจไปยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายได้ ในการสอบของกรมการปกครองยึดตัวบทเป็นลำดับแรกในการดูคำตอบ ตัวอย่างถามตอบในเรื่องนี้ถือ ถ้าถามว่านายอำเภอสังกัดใด ถ้าให้เลือกระหว่างกรมการปกครอง กับกระทรวงมหาดไทย ต้องเลือกตามกฎหมาย คือ กระทรวงมหาดไทย
  3. คำสั่ง มท เมื่อปี 2549 ให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าหลังกว่านี้จะลองไปหาข้อมูลให้อีกที เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการรักษาความสงบ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505

 1. พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ให้ไว้เมื่อใด
  1. 1 ต.ค. 2505
  2. 11 ม.ค. 2505
  3. 16 มิ.ย. 2505
  4. 16 ส.ค. 2505
  5. 25 ธ.ค. 2505
 2. ใน พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 “โรงรับจำนำ” หมายความว่า สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติ ธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินกี่บาท และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของ นั้นเป็นปกติธุระ โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย
  1. 5,000 บาท
  2. 10,000 บาท
  3. 50,000 บาท
  4. 100,000 บาท
  5. 200,000 บาท
 3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  3. อธิบดีกรมการปกครอง
  4. อธิบดีกรมตำรวจ
  5. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 4. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ มีกรรมการทั้งหมดกี่คน
  1. 4 คน
  2. 5 คน
  3. 6 คน
  4. 7 คน
  5. 9 คน

หนังสือคู่มือและคอร์สติวเข้ม ติวทางไปรษณีย์ หลักสูตรเตรียมสอบปลัดอำเภอ The Best Center คลิกดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนะคะ