คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ตัวอย่าง 1. เมื่อมีการยุบสภาอบต. หรือถือว่าการยุบสภาอบต. จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน