loader-image

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2565

แชร์

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17929/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ด้วยจังหวัดยะลา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นึะนั้น อาคัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงานได้รับประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคกายอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างกายอุปกรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑.  ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ศึกษา คันคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ โดยปฏิบัติงาน ตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
  (๒)จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของงานกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
  ๓.๒ ด้านการบริการ
  (๑)ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและญาติ ในการตัดสินในเลือกใช้กายอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละคน ภายใต้ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้ การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
  (๒)ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประสานงาน กับบุคคลภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ยะลา ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1


  คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

  Facebook Comments
  สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

  รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

  สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

  คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

  DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

  ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

  โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


  แชร์
  Cart
  Your cart is currently empty.