loader-image

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2565

แชร์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17933/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมหม่อนไหม โคยคุนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ค จ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาสัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลอกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ®® กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบีตเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัคทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง แนวทางการจ้คทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปึงบประมาณ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) และตามคำสังกรมหม่อนไหม ที่ ๔๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการคุนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรดิสมเดีจ พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราข็นนาถ ปฏึบตราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรร เป็นพนักงานราชกาวทั่วไป จำนวน ร) อัตรา โดยมีรายละเอึยคคังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

1. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดคความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแลด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแลด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี
5.ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
8. ปฏิบัติงานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและอื่นใบสมัครด้วยคนเองได้ที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมลิวัลย์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมหม่อนไหม

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและอื่นใบสมัครด้วยคนเองได้ที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย ศูนย์หม่อนไหมเฉลมพระเกียรดิ์ฯ เลย เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมลิวัลย์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 8 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมหม่อนไหม

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมหม่อนไหม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.