loader-image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

แชร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17953/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,250-24,630
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24630- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24630- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

2.1.1    ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้
2.1.2    ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยหากมีผลการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ในระดับที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
ประเภทของการ ทดสอบ    TOEFL Internet based Testing(IBT)    TOEIC    IELTS    TU-GET
ระดับไม่น้อยกว่า    41 คะแนน    405 คะแนน    4.0 คะแนน    500 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจ้างในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) จะสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าตอบแทนเพิ่มเดิมจากค่าจ้างรายเดือนในอัตราตามคะแนนผลทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อปฏิบัติงานผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2.6.1    ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้
2.6.2    หากมีความรู้ทางด้านกฎหมายและประสบการณ์ด้านวินัยนักศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์
การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,250-24,630
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.