loader-image

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

แชร์

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -6 ม.ค. 2566

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/17957/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กปร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
๒) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
๓) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
๔) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธื๋ใจ
๕) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
๒) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น อย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
๔) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
๕) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ้ใจ
๖) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) วิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
๒) ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓) ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔) พิจารณาให้ความเห็นและกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖) ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษและสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถวายฎีกา
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

สำนักงาน กปร. จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ใน การติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๓) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจา บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๔) ส่งเสริม สนับสบุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ผิกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๕) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยง อันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจ
(๑.๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ หลัก วิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกและของประเทศในปัจจุบัน Sustainable Development Goals และ BCG Economy
(๑.๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การจัดการ และการ ประสานงาน(๑.๓) ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (๑.๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและภารกิจของ สำนักงาน กปร. ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาตามแนว พระราชดำริ หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจและลักษณะสำคัญของสำนักงาน กปร. (๑.๕) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การคลังและการพัสดุ
๒. ทดสอบด้านคุณลักษณะ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศ ตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

๑. ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู้ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสาร การจัดประชุม การประสานงานและการ ต้อนรับชาวต่างประเทศ การจัดทำแผนและวิเคราะห์โครงการฯ ความรู้เกี่ยวกับการร่าง หนังสือโต้ตอบ การแปลและเขียนบทความทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
๒. ทดสอบสมรรถนะในด้านคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ และการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ตลอดจน คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความชื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการ ให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกปร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิเทศสัมพันธ์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกปร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กปร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.