loader-image

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

แชร์

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17964/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิน้ตงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานน่านนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่ง กรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

(๘.๑) ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้[ดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
(๘.๒) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดีเสมอ
(๘.๓) ควบคุม ดูแล และแก่ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และ ประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
(๘.๔) ขึ้แจงทำความเช้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
(๘.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

๑. การประเมินความรู้ ศวามุสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก่ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ ปัจจุบัน
–    กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ ความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๔๐
–    ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความ ปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
–    ประกากีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางเกี่ยวกับการตรวจค้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทกีไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน สนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศ ยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖
–    ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนเป็นต้น
๒    . การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.