loader-image

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2565

แชร์

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17966/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดช้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ©๕๕® ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่ม งาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิขยกรรม หรีอประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์หนังสือ ราขการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครีอข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเซิงปริมาณ และ ข้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองดำงๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) การเขียนหนังสือราชการ (๒) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ -WORD –    EXCEL –    การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
การประเมินครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
(๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
(๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
(๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
(๔) การแถ้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ ๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 21 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู่ ๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 21 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.