loader-image

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2565

แชร์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17972/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ว่าด้วยการจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หรือที่แกิไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน หมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(๓) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.ได้ที่ https://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การเข้ารับราชการ” และหัวข้อย่อย “การรับรองคุณวุฒิ”

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

(๑) เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายของกองทุนฯ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังดับของกองทุนฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการดำเนินการ ด้านงานคดีของกองทุนฯ เพื่อใข้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการไต้อย่างถูกต้อง
(๔) เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกองทุนฯ
(๕) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๖) ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย รวมทั้งติดต่อประสานกับคณะกรรมการ กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(๗) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายของกองทุนฯ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจข้อกฎหมายของกองทุนฯ ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนฯ
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.