loader-image

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

แชร์

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 31 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17976/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,พนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มืความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็น พนักงานราชการทดแทนการสูญเสืยพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา โดยมึรายละเอียด ด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสูทกรรม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยการพยาบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา 


พนักงานบริการ

พนักงานสูทกรรม

พนักงานพัสดุ

พนักงานช่วยการพยาบาล

๑.๒.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๐,๔๓๐.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว เดือนละ ๒,0๐๐ – บาท
๑.๒.๒.๒ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๑,๒๘๐.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๒.๒.๓ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๑๓,๘๐๐.- บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๑.๑.๓.๑ งานสารบรรณและธุรการ
๑.๑.๓.๒ ประสานงาน ร่างหนังสือโต้ตอบ
๑.๑.๓.๓ จัดเตรียมข้อมูล และบันทึกข้อมูลการประชุม
๑.๑.๓.๔ ปฏิบ้ตงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย


พนักงานบริการ

พนักงานสูทกรรม

พนักงานพัสดุ

พนักงานช่วยการพยาบาล

    ๑.๒.๓.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๑.๒.๓.๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสาร ๑.๒.๓.๑.๒ พิมพ์หนังสือราชการ ๑.๒.๓.๑.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง
งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๑.๒.๓.๑.๔ ปฏิบติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๒ ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม ๑.๒.๓.๒.๑ ปฏิบติงานด้านการประกอบอาหาร
ที่เกี่ยวชอง    ๑.๒๓.๒.๒ ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ ๑.๒.๓.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๓ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ๑.๒.๓.๓.๑ ปฏิบติงานด้านธุรการ ๑.๒.๓.๓.๒ เป็นผู้ช่วยการพยาบาลเวชกรรมป้องกัน ๑.๒.๓.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ๑.๒.๓.๔ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ๑.๒.๓.๔.๑ รับ-จ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๑.๒.๓.๔.๒ เก็บรักษานละอบุรักษ์พัสดุ
๑.๒.๓.๔.๓ จัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้เข ให้ทันสมัย
๑.๒.๓.๔.๔ ปฏิบดีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวก้นงานราชการหรือตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานสูทกรรม,พนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-18,000
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองบัญชาการกองทัพไทย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.