loader-image

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

แชร์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/17979/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนย้อยและนํ้าตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓ ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ ๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทรายจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนย้อยและนั้าตาลทราย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้ เงินกองทุนย้อยและนํ้าตาลทราย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไมตํ่า กว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่สถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชื่นสูงหรือเทียบได้ไมตากว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประสานกำหนดการประชุมคณะกรรมการนํ้าตาลทราย
๒. ติดตามผู้ร่วมประชุมให้ครบตามองค์ประกอบในการประชุมคณะกรรมการซึ่งต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
๓. รวบรวมวาระ โดยการพิจารณาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการนํ้าตาลทรายพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาลำดับต่อไป
๔. จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการนํ้าตาลทราย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. นำเสนอเพื่อให้ประธานคณะกรรมการนํ้าตาลทราย พิจารณาอนุญาตคำขอของ โรงงาน■นาตาลทราย ตามหลักการที่คณะกรรมการนํ้าตาลทรายกำหนด เช่น การขอส่งออกนํ้าตาลในเขต อุตสาหกรรมส่งออกหรือเขตปลอดอากรการขอผ่อนผันส่งออกนี้าตาลทรายโควตา ค. และจัดทำหนังสือแจ้ง การอนุญาตของคณะกรรมการข้างต้นถึงกรมศุลกากรเพื่ออนุญาตต่อไป การขอผ่อนผันส่งออกนํ้าตาลทราย โควตา ค. และการจำหน่ายนํ้าตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร
๖. จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการนํ้าตาลทราย)
๗. แจ้งมติคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายตามวาระที่นำเสนอตามข้อ ๖. เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาก่ารใน การทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. พิจารณาตรวจสอบร่าง แก่ไข และพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ให้ลูกต้องตามกฎหมาย
๓. ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริง
๔. เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่สถิติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาด้านอ้อย
๑.๑ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ศอภ. ๑- ๔
–    ตรวจติดตามแปลงอ้อยสาธิตของศูนย์การเรียนรู้และแปลงอ้อยสาธิตของหัวหน้ากลุ่ม
–    ติดตามการฟิกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้แก่สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้
๑.๒ รวบรวมข้อมูลเก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงอ้อยสาธิตของศูนย์การเรียนรู้และ แปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๑.๓ จัดสัมมนาให้กับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ จัดทำรายงานผลการสัมมนาและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
๒. กิจกรรมการจัดทำต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๑จัดทำกรอบตัวอย่างชาวไร่อ้อยโดยนำรายชื่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญา/ที่ส่งอ้อยเช้าหีบจริง
๒.๒ จัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ศอภ. ๑-๔ ที่รับผิดชอบในการสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย เพื่อทำความเช้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๓ ออกสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย (ภาคสนาม) ในส่วนที่ กอต. รับผิดชอบ
๒.๔ บรรณาธิกรณ์แบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๕ บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
๓. กิจกรรมการปรับปรุงพันธุอ้อยลูกผสม CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย
๓.๑ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และจัดศึกษาดูงาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.