loader-image

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

แชร์

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17991/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๑ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๑ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เลียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ชองหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพาฤรภาค ๑


พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสบุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เลียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรพกร ซอยพหลโธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัคลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรพกร ซอยพหลโธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัคลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.