loader-image

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

แชร์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2566 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ลิงค์: https://ehenx.com/18003/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รันสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะตำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล่ เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ ทำงาน มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานลิ่นตามที่ใด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
(๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑.๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลลิ่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดัชนืเศรษฐกิจการค้า เครื่องชี้วัดด้าน เศรษฐกิจการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่าง ๆ
(๑.๒) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการ ชองส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดี
(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๓) ต้านการประสานงาน
(๓.๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่!ด้รับมอบหมาย
te) ด้านการบริการ
(๔.๑) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับฟ้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(๔.๒) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งตอบข้อหารือ ต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อให้ข้อมูล ด้านการพาณิชย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานชองผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน ที่เกี่ยวซ้อง
(<£) ปฏิบัติงานชิน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย (๑) ความรู้ความสามารถทั้วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด และนโยบายการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ (แบบปรนัย จำนวน ๓๕ ข้อ)
(๒) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ (แบบปรนัย จำนวน ๓๕ ข้อ)
(๓). ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แบบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทืวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สรัางสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.