ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
5% OFF

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1000 คำศัพท์ที่ควรรู้ นิสิต อินทมาโน

Original price was: 220.00 ฿.Current price is: 209.00 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
การทตสอบหวามรู้วิชาภายาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายระดับเนตีบัณฑิต
การทตสอบความรู้วิซาภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการและอัยการผู้ช่วย
การทตสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระตับบัณฑิตศึกษา
แบบทตสอบความรู้พื้นฐานและธงคำตอบ
บทที่ 2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นหมวดหมู่ของกฎหมาย รายชื่อศาลที่สำคัญ
ตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราซการอัยการ
ลำตับชั้นของกฎหมาย
หมวดหมู่กฎหมาย
ร้ายชื่อศาลที่สำคัญในประเทศไทย
ตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
ตำแหน่งข้าราชการอัยการ
บทที่ 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการตำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
บทที่ 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
บทนียามที่สำคัญ
คำศัพท์อาญาพื้นฐานที่สำคัญ
ความรับผิตในทางอาญา
การพยายามกระทำความผิด
ตัวการและผู้สนับสนุน
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ความผิดอาญาที่สำคัญ
บทที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแฟง
บุคคล
นิติกรรมสัญญาและหนี้
ละเมืด
เอกเทศสัญญา
ทรัพย์สิน
ครอบครัวและมรดก
บทที่ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายภาษี
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์
บทที่ 8 ไวยากรณ์ฟื้นฐานในการแปลประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ชนิดของคำ (Parts of Speech)
โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Sentence Structure)
รูปแบบการรวมประโยคพื้นฐาน (Basic Sentence Combination)
กาลและการเปลี่ยนรูปกริยาเพื่อให้สอดคล้องกับกาล (Tense and Irregular Verbs)
แบบฝึกหัดการแปลประโยค
บทที่ เทคนิดการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เทคนิคการจดจำคำศัพท์โดยการเรียนรู้จากรากศัพท์ที่สำคัญ (Latin ROOt)
คำศัพท์และสำนวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาตินที่สำคัญ (Latin Legal Terms)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักณฎหมายไตยการเดิบ ” Pretik” แae suffix”
หลักการเลือกใช้คำศัพที่ที่มีความเป็นกลางทางเพศ (Gender Neutrality)
หลักการเลือกไช้คำพท์กาษาอังnฎoแบบ Bnts Ensish หte Amercan Enslish
หลักการเลือกใช้สำนวนภายาวังกฤงและคำย่อที่สำคัญ Ociorงs and Abbre viatians)
บทที่ 10 สำนวนสุภาษิตกฎหมายภาษาอังกฤษและภาษาลาดินที่สำคัญ
บทที่ 11 แนวข้อสอบและคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ข้อสอบวิซาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 74
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 73
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 72
คำศัพท์วิซาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
1. คำศัพท์กฎหมายมหาชน
2. คำศัพท์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. คำศัพท์กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
4. คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2564
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2563
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2562
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2560
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2559
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบอัยการผู้ช่วย
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการไนตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2563
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2560
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2559
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2558
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2557
บรรณานุกรม
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.