loader-image
5% OFF

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1000 คำศัพท์ที่ควรรู้ นิสิต อินทมาโน

209.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
การทตสอบหวามรู้วิชาภายาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายระดับเนตีบัณฑิต
การทตสอบความรู้วิซาภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการและอัยการผู้ช่วย
การทตสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระตับบัณฑิตศึกษา
แบบทตสอบความรู้พื้นฐานและธงคำตอบ
บทที่ 2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับชั้นหมวดหมู่ของกฎหมาย รายชื่อศาลที่สำคัญ
ตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราซการอัยการ
ลำตับชั้นของกฎหมาย
หมวดหมู่กฎหมาย
ร้ายชื่อศาลที่สำคัญในประเทศไทย
ตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
ตำแหน่งข้าราชการอัยการ
บทที่ 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการตำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ 1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
บทที่ 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
บทนียามที่สำคัญ
คำศัพท์อาญาพื้นฐานที่สำคัญ
ความรับผิตในทางอาญา
การพยายามกระทำความผิด
ตัวการและผู้สนับสนุน
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ความผิดอาญาที่สำคัญ
บทที่ 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแฟง
บุคคล
นิติกรรมสัญญาและหนี้
ละเมืด
เอกเทศสัญญา
ทรัพย์สิน
ครอบครัวและมรดก
บทที่ 7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายภาษี
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค
แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์
บทที่ 8 ไวยากรณ์ฟื้นฐานในการแปลประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ชนิดของคำ (Parts of Speech)
โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Sentence Structure)
รูปแบบการรวมประโยคพื้นฐาน (Basic Sentence Combination)
กาลและการเปลี่ยนรูปกริยาเพื่อให้สอดคล้องกับกาล (Tense and Irregular Verbs)
แบบฝึกหัดการแปลประโยค
บทที่ เทคนิดการจดจำและเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
เทคนิคการจดจำคำศัพท์โดยการเรียนรู้จากรากศัพท์ที่สำคัญ (Latin ROOt)
คำศัพท์และสำนวนกฎหมายที่มาจากภาษาลาตินที่สำคัญ (Latin Legal Terms)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักณฎหมายไตยการเดิบ ” Pretik” แae suffix”
หลักการเลือกใช้คำศัพที่ที่มีความเป็นกลางทางเพศ (Gender Neutrality)
หลักการเลือกไช้คำพท์กาษาอังnฎoแบบ Bnts Ensish หte Amercan Enslish
หลักการเลือกใช้สำนวนภายาวังกฤงและคำย่อที่สำคัญ Ociorงs and Abbre viatians)
บทที่ 10 สำนวนสุภาษิตกฎหมายภาษาอังกฤษและภาษาลาดินที่สำคัญ
บทที่ 11 แนวข้อสอบและคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ข้อสอบวิซาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 74
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 73
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเนติบัณฑิตสมัยที่ 72
คำศัพท์วิซาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
1. คำศัพท์กฎหมายมหาชน
2. คำศัพท์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. คำศัพท์กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
4. คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
บทที่ 12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2564
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2563
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2562
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2560
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2559
บทที่ 13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบอัยการผู้ช่วย
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการไนตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2563
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2560
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2559
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2558
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำปี 2557
บรรณานุกรม
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.