ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือการปฏิบัติงานคดีล้มละลาย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

380.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

บทที่ ๑ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
๑. คดีที่อยู่ในอำนาจศาลล้มละลาย (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ มาตรา ๗, ๙, ๑๐)
๒. หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๙, ๑๐)
๑) การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา (มาตรา ๙)
๒) การฟ้องคดีโดยเจ้าหนี้มีประกัน (มาตรา ๑๑)
บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
๑. การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๑๓, ๑๔)
๒. การดำเนินกระบวนพิจารณาและหน้าที่นำสืบ
๓. พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๑๔)
๔. พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๑๗)
๕. ถอนฟ้อง (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๑๑)
๖. การขอเพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๓๖)
๗. การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๙๒-๔๔)
๘. การประนอมหนี้ก่อนลัมละลาย (พ.ร.บ.ลัมละลายฯ มาตรา ๔๕-๕๙)
๙. การยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๖๐)
๑๐. คำพิพากษาให้ล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๖๑, ๖๒)
๑๑. การประนอมหนี้หลังล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๖๓)
๑๒. ผลของการประนอมหนี้ (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๕๖)
๑๓. การปลดจากล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๖๗/๑, ๖๘-๘๑)
บทที่ 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตายและนิติบุคคลล้มละลาย
๑. กรณีลูกหนี้ตาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๘๒-๘๗)
๒. ผู้ชำระบัญชีขอให้นิติบุคคลลัมละลายและการขอให้หุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดล้มละลาย (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๘๘, ๘๙)
บทที่ ๔ การขอรับชำระหนี้ (พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๙๑)
……..
บทที่ 15 และภาคผนวก
Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.