loader-image
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

360.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คำนำ
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันเป็นบทกฎหมายที่ถูกนำไปใช้บังคับในทางปฏิบัติมากที่สุด
อีกลักษณะหนึ่ง เป็นการใช้ควบคู่กับกฎหมายว่าด้วยการก่อให้เกิดหนี้เงินที่ลูกหนี้ต้องชำระ
แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้ในครัวเรือนหรือหนี้ทางการค้า ในทางการเงินจึงเป็นของคู่กัน
ระหว่างบทกฎหมายว่าด้วยสินเชื่อและหลักประกัน
ผู้เรียบเรียงคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ได้รับโอกาสให้เป็น
ผู้บรรยายในรายวิชาดังกล่าวที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ที่คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นเวลากว่าสี่สิบปี ได้รับการซักถามประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ จากนิสิตซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่น่สนใจชวนให้มีการขบคิดกันต่อไป ข้อปัญหาเหล่านี้
ผู้เรียบเรียงได้นำมาพิจารณาในคำอธิบายเล่มนี้ นอกจากนี้ผู้เรียบเรียงยังได้รับโอกาสเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการทำ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน ทำให้ได้รับทราบความคิดเห็นทั้งจากนิสิต
นักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์และจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าว ในช่วงแรกของ
การบรรยายผู้เรียบเรียงได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในรายวิชาดังกล่าวเพื่อให้นิสิดได้
ใช้ประกอบในการรับฟังการบรรยาย จวบจนเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ค้ำประกันและจำนองใน พ.ศ. 2557 และ 2558 ผู้เรียบเรียงได้เข้าฟังการสัมมนาความเป็นมาและ
เนื้อหาของบทกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ตลอดจนได้จัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจนคิดว่า
มีความครบถ้วน จึงได้เรียบเรียงดำธิบายกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตาม
บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่เล่มนี้ขึ้น
ผู้เรียบเรียงใคร่ขอขอบคุณ พ.ต.ท.นพวรรณ พยัมพรม นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นทั้งศิษย์และหลานที่ช่วยรวบรวมดำพิพากษาฎีกาให้ รวมทั้งได้
จัดหมวดหมู่ทำให้สะดวกต่อการดันคว้า อ้างอิง และคุณสมพล ดงวิทยาพานิช สำนักพิมพ์นิดิธรรม
ที่เป็นธุระในการจัดพิมพ์คำอธิบายเล่มนี้เพื่อเผยแพร่แก่นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป และ
ใคร่ขอบคุณคุณวันทนา เขียวกล้ำ ที่ช่วยจัดพิมพ์ตันฉบับด้วยความเต็มใจจนสำเร็จเรียบร้อย
ความรู้ ความเข้าใจที่บังเกิดขึ้นจากคำอธิบายกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
นี้ ผู้เรียบเรียงได้รับจากการดันคว้าตำราและเอกสารทางวิซาการจากท่านอาจารย์ที่เรียบเรียง
ดำอธิบาย บทความและให้ข้อสังเกตท้ายดำพิพากาศาลฎีกาดังที่ได้กล่าวไว้ในบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม ผู้เรียบเรียงขอสำนึกในพระคุณของท่านเหล่านี้ไว้มีรู้ลึม อย่างไรก็ตาม ดำอธิบายเล่มนี้
ยังมีข้อที่ไม่สมบูรณ์อยู่ หากท่านผู้ใดจะกรุณาแจ้งข้อดังกล่าวนี้ให้ผู้เรียบเรียงได้ทราบเพื่อที่จะได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จักเป็นพระคุณยิ่ง
ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
กุมภาพันธ์ 2566
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.