ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

Original price was: 400.00 ฿.Current price is: 360.00 ฿.

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

คำนำ
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันเป็นบทกฎหมายที่ถูกนำไปใช้บังคับในทางปฏิบัติมากที่สุด
อีกลักษณะหนึ่ง เป็นการใช้ควบคู่กับกฎหมายว่าด้วยการก่อให้เกิดหนี้เงินที่ลูกหนี้ต้องชำระ
แก่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้ในครัวเรือนหรือหนี้ทางการค้า ในทางการเงินจึงเป็นของคู่กัน
ระหว่างบทกฎหมายว่าด้วยสินเชื่อและหลักประกัน
ผู้เรียบเรียงคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ เล่มนี้ได้รับโอกาสให้เป็น
ผู้บรรยายในรายวิชาดังกล่าวที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ที่คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นเวลากว่าสี่สิบปี ได้รับการซักถามประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ จากนิสิตซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่น่สนใจชวนให้มีการขบคิดกันต่อไป ข้อปัญหาเหล่านี้
ผู้เรียบเรียงได้นำมาพิจารณาในคำอธิบายเล่มนี้ นอกจากนี้ผู้เรียบเรียงยังได้รับโอกาสเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการทำ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน ทำให้ได้รับทราบความคิดเห็นทั้งจากนิสิต
นักศึกษาผู้ทำวิทยานิพนธ์และจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าว ในช่วงแรกของ
การบรรยายผู้เรียบเรียงได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในรายวิชาดังกล่าวเพื่อให้นิสิดได้
ใช้ประกอบในการรับฟังการบรรยาย จวบจนเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ค้ำประกันและจำนองใน พ.ศ. 2557 และ 2558 ผู้เรียบเรียงได้เข้าฟังการสัมมนาความเป็นมาและ
เนื้อหาของบทกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ตลอดจนได้จัดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจนคิดว่า
มีความครบถ้วน จึงได้เรียบเรียงดำธิบายกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตาม
บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่เล่มนี้ขึ้น
ผู้เรียบเรียงใคร่ขอขอบคุณ พ.ต.ท.นพวรรณ พยัมพรม นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นทั้งศิษย์และหลานที่ช่วยรวบรวมดำพิพากษาฎีกาให้ รวมทั้งได้
จัดหมวดหมู่ทำให้สะดวกต่อการดันคว้า อ้างอิง และคุณสมพล ดงวิทยาพานิช สำนักพิมพ์นิดิธรรม
ที่เป็นธุระในการจัดพิมพ์คำอธิบายเล่มนี้เพื่อเผยแพร่แก่นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป และ
ใคร่ขอบคุณคุณวันทนา เขียวกล้ำ ที่ช่วยจัดพิมพ์ตันฉบับด้วยความเต็มใจจนสำเร็จเรียบร้อย
ความรู้ ความเข้าใจที่บังเกิดขึ้นจากคำอธิบายกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
นี้ ผู้เรียบเรียงได้รับจากการดันคว้าตำราและเอกสารทางวิซาการจากท่านอาจารย์ที่เรียบเรียง
ดำอธิบาย บทความและให้ข้อสังเกตท้ายดำพิพากาศาลฎีกาดังที่ได้กล่าวไว้ในบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม ผู้เรียบเรียงขอสำนึกในพระคุณของท่านเหล่านี้ไว้มีรู้ลึม อย่างไรก็ตาม ดำอธิบายเล่มนี้
ยังมีข้อที่ไม่สมบูรณ์อยู่ หากท่านผู้ใดจะกรุณาแจ้งข้อดังกล่าวนี้ให้ผู้เรียบเรียงได้ทราบเพื่อที่จะได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จักเป็นพระคุณยิ่ง
ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
กุมภาพันธ์ 2566
Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.