ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -4 เม.ย. 2567

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -4 เม.ย. 2567

แชร์

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -4 เม.ย. 2567

กรมการขนส่งทางราง

ลิงค์: https://ehenx.com/18045/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มี.ค. – 4 เม.ย. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางราง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยกรมการขนส่งทางราง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวำด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร อัดการและงานเลขาบุการเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานอัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน อัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและ โต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
–    ความรู้ทั่วไปของกรมการขนส่งทางราง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวำด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชบัญญัติการอัดชื้ออัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอัดชื้อ อัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทางด้านการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (เช่น MS Word, Excel และ Power point เป็นต้น) และการสืบด้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
–    ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
-พิจารณาความเหมาะสมลับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
– พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ไนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางราง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. – 4 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางราง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางราง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. – 4 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางราง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางราง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.