ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC-7820

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC – 7820 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง        

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

Øระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา

ทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐

Øการพัฒนาศักยภาพสตรี

Øการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

          Sเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

4วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

Øวินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย

Øวินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

Øวินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

          Sแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

          Sแนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ

          Sแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

          Sเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.