ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์           

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

        êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

Øการบริหารสำนักงาน

Øความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

Øความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

Øความรู้เกี่ยวกับ ระบบงานสารบรรณ

Øการบริหารแผนงาน

Øการบริหารงบประมาณ

        êเจาะข้อสอบ งานธุรการ

        êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.