คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022

สารบัญ

Ø ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

Øแผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560

Øการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.

          êเจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

    êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

          êเจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

          êแนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน

          êแนวข้อสอบ บริหารทั่วไป

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.