ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561

 

สารบัญ
#ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 1

#ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 10

#การจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ 22

#การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 36

#เทคโนโลยีสารนิเทศที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด 42

#การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ 46

#การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน 56

#ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 69

#การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ 77

      *เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 84

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1. 107

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2. 124

      *เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3. 134

      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 150

      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 188

#พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 224

      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 237

#พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 242

      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม 256

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.