ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

*รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก  การตกแต่งภายใน 

การจัดองค์ประกอบของสวน การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในอาคาร  การปรับปรุงซ่อมแซม 

และดังแปลงอาคารให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออก

แบบชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                          

*เทคโนโลยีการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ การประมาณราคา และการจัดทำงบประมาณ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ใช้อาคาร

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

*การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงและซ่อมแซมดัดแปลงอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ

และรายการที่กำหนด โดยคำนึงถึงหลักวิศวกรรม และความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร

*การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

การผังเมือง และสิ่งแวดล้อม

*ความถนัดด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และการจัดทำแบบร่างเบื้องต้น

เพื่อนำเสนอผลงาน

*แนวข้อสอบภาคสนาม จำนวน 5 ชุด

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.