loader-image
9.8% OFF

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)

248.00 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง
– วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน – คณิตศาสตร์)),
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก

 • สารบัญ
 • การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
  การปฏิบัติตามระเบียบ
  การยุติการทําตอบ
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบบทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
  เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม
  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  แนวข้อสอบอนุกรม
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
  การหาจำนวน ขา หัว และตัวของสัตว์
  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ
  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้
  การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
  เรื่องการทำงาน
  อัตราดอกเบี้ย
  สถิติ
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
  การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
  แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  การวิเคราะห์สดมภ์
  แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์

  บทที่ 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย
  สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
  แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
  เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล
  แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

  บทที่ 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์
  เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  สูตรที่ 1 : การสะกดคำ
  การใช้สระ
  การใช้ตัวสะกด
  สูตรที่ 2 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
  แนวข้อสอบการสะกดคำ/การอ่านคำ
  สูตรที่ 3 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
  สูตรที่ 4 : สระเดี่ยว สระประสม
  1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
  2. สระประสม หรือสระเลื่อน
  3. สระเกิน
  สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
  สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
  สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
  1. คำนาม
  2. คำสรรพนาม
  3. คำกริยา
  4. คำวิเศษณ์
  5. คำสันธาน
  6. คำอุทาน
  7. คำบุพบท
  8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
  สูตรที่ 8 : เครื่องหมายที่ควรรู้
  สูตรที่ 9 : การสังเกตคำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
  สูตรคำเป็นคำตาย
  สูตรคำครุ คำลหุ
  สูตรคำไวพจน์
  สูตรคำพ้อง
  สูตรที่ 10 : การอ่านวัน เดือน ปีทางจันทรคติ
  สูตรที่ 11 : คำราชาศัพท์
  คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
  สูตรที่ 12 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้
  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
  สูตรที่ 13 : ประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
  เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง
  สูตรที่ 14 : การเรียงลำดับประโยค
  แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
  สูตรที่ 15 : โวหารในภาษาไทย
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
  สาธกโวหาร
  เทศนาโวหาร
  สูตรที่ 16 : การทำข้อสอบแนวบทความ
  หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
  หลักการทำกรณีบทความสั้นๆ
  หลักการตอบคำถาม
  สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญ
  แนวข้อสอบการอ่านบทความสั้น/บทความยาว
  แนวข้อสอบภาษาไทย

  บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
  Noun (คำนาม)
  Verbs (คำกริยา)
  Adjectives (คำคุณศัพท์)
  Adverbs (คำวิเศษณ์)
  Pronoun (คำสรรพนาม)
  Prepositions (คำบุพบท)
  Conjunctions (คำสันธาน)
  Interjections (คำอุทาน)
  Articles
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  Part 1 : Conversation (Items 1-15)
  Part 2 : Vocabulary (Items 16-23)
  Part 3 : Grammar (Items 41-85)
  Part 4 : Reading for Comprehension (Items 86-100)

  บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
  หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
  หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
  หมวดที่ 4 : การแจ้ง
  หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  วินัยและการรักษาวินัย
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.