loader-image

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

แชร์

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศรับสมัศรบุฅฅลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสรีมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดนครราชสิมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การตำเนินการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงอาศัยอำนาจตามชัอ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สำนักงาบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงาบราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จีงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการ พัฒนางานตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป)

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 14 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา30000 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044243350

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กศน.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.