ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

หนังสือ คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)

Original price was: 399.00 ฿.Current price is: 359.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งการสอบ ภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น และ ก.พ.) และการสอบ ภาค ข. (การสอบเฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งมีลูกศิษย์สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างที่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิคและวิธีการหาคำตอบ เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ

ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64

 • สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)
  อนุกรม
  อนุกรมเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
  การหา หรม. และ ครน.
  การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ
  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้
  การหาความเร็วของรถไฟ รถยนต์ และกระแสน้ำ
  การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
  เรื่องการทำงาน
  อัตราดอกเบี้ย
  การหาค่าต่างๆ ในตาราง กราฟ และแผนภูมิต่างๆ
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
  เงื่อนไขทางภาษา
  โอเปอเรชัน
  การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
  การวิเคราะห์สดมภ์
  แนวข้อสอบชุดอนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
  แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบแบบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  โจทย์เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน
  ตัวอย่างข้อสอบการตีความหมายรูปภาพ กราฟและแผนภูมิต่างๆ
  แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบการทดสอบเงื่อนไขทางภาษา
  แนวข้อสอบโอเปอเรชัน
  แบบทดสอบเรื่องสดมภ์
  แบบทดสอบข้อมูลตาราง

  ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกสอบ
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2533
  สรุปพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ ..ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (โดยแก้ไขเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อจากนี้ทั้งหมดแล้ว)
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 : 318
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  สรุปยุทธศาสตร์ชาติ : 345
  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
  สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562

  ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย
  เทคนิคภาษาไทยจำหลักการใช้ง่ายๆ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสะกดคำ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การอ่านคำ
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับหลักภาษา
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสังเกตประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การเรียงลำดับประโยค
  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด บทความสั้น/ บทความยาว

  ตอนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  การใช้ Article
  การใช้ Nouns Types – ชนิดของคำนาม
  การใช้ much, many; how much, how many, more
  การใช้ Verb to be
  การใช้ Adverb
  การใช้ Verb to have
  การใช้ Adjective
  Tense
  Present Tense
  Past Tense
  Future Tense
  สรุปการใช้ Tense ทั้ง 12 Tenses
  กริยาที่ใช้บ่อยๆ
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 -2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 -2

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.