loader-image

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

แชร์

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2564 รวม 192 อัตรา,

กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงาน ในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวำด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัด ส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงาน ตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตำแหน่งพนักงานการภาษี และตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐!อ.๓/ ว ด๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ด๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงาน สรรพากรภาค ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๒

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๒ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๒ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี พนักงานการภาษีและพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากร พื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการภาษี

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 192
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.