loader-image

สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -26 ต.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

แชร์

“สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -26 ต.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ เผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านไฟฟ้า),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านโยธา),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านเครื่องกล),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านอุตสาหการ),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านเคมี),นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์),นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 26 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.