ตำราราม LAW3103 (LAW3003) 65143 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว(รศ.ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์)

178.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
บทที่ 1 บททั่วไป
ภาคหนึ่ง เรื่อง”การหมั้น”
บทที่ 2 การหมั้น
บทที่ 3 ผลการหมั้น
บทที่ 4 การเรียกร้องค่าทดแทนและอายุความ

ภาคสอง เรื่อง “การสมรส”
บทที่ 5 เงื่อนไขแห่งการสมรส
บทที่ 6 ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรส
บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ
บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ
บทที่ 9 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
บทที่ 10 บุตร

ภาคสาม เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา”
บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภริยา

ภาคสี่ เรื่อง”ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา”
บทที่ 12 บททั่วไป
บทที่ 13 สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 14 ประเภทของทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 15 การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ 16 หนี้สินของสามีกับภริยา
บทที่ 17 การแยกสินสมรส

รายการอ้างอิง
ปีที่พิมพ์:ธันวาคม2563

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.