กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

แชร์

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -5 พ.ย. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมโยธาธํ่การและผังเมือง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราการแทนๆ และ คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๐๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ชองผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง (สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง สำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.