ตำราราม POL1101 (PS110) 62188 การเมืองและการปกครองไทย

101.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ,รศ.สุขุม นวลสกุล,รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 จำนวน 30,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ภาค 1 ความนำทั่วไป

บทที่ 1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ

บทที่ 2 หลักประชาธิปไตย

ภาค 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์

บทที่ 4 ปฎิวัติ 24 มิถุนายน 2475 พระราชบันทึกรัชกาลที่ 5 ประกาศคณะราษฎร พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 7

บทที่่ 5 กบฎ ปฎิวัติ รัฐประหาร

ภาค 3 สถาบัน

บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบระยะเวลาใช้รัฐธรรมนูญ

บทที่ 7 พระมหากษัตริย์

บทที่ 8 คณะรัฐมนตรี รายชื่อนายกรัฐมนตรี

บทที่ 9 รัฐสภา

บทที่ 10 การบัญญัติกฏหมาย

บทที่ 11 ตุลาการรัฐธรรมนูญ

บทที่ 12 พรรคการเมือง รายชื่อพรรคการเมืองในสมัยต่าง ๆและจำนวนสมาชิกสภพ ฯ สังกัดพรรค

บทที่ 13 กลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 14 การเลือกตั้ง สถิติการเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง

ภาค 4 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บทที่ 15 การบริหารราชการ

บทที่ 16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรม

บทที่ 17 การปกครองส่วนภูมิภาค

บทที่ 18 การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ 1 ) องค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล

บทที่ 19 การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ 2) กรุงเท

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.