ตำราราม POL4389 62214 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

190.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน: ความหมาย ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

บทที่ 2 ภาพรวมวิวัฒนาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการ

บทที่ 5 ประเภทของระบบสารสนเทศ

บทที่ 6 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

บทที่ 7 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

บทที่ 8 ฐานข้อมูล

บทที่ 9 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

บทที่ 10 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการนำระบบสารสนเทศไปติดตั้ง

บทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัย

บทที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.