ตำราราม POL4320 62179 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ

187.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบ

บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดการ

บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของการจัดองค์การในระดับต่างๆ

บทที่ 3 โครงสร้างของระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บทที่ 4 แนวความคิดและรูปแบบในการจัดองค์กรข้อมูล

บทที่ 5 ลักษณะของระบบข้อมูลสารสนเทศ

บทที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูล

บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 8 โครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บทที่ 9 ระบบราชการในยุครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 10 กรณีศึกษาการนำระบบข้อมูลมาใช้ในด้านการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

บทที่ 11 การนำระบบข้อมูลเข้ามาใช้ในการวิจัย

บทที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลในชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.