ตำราราม POL4319 (PS419) 62252 สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ

105.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา

บทที่ 2 องค์การและการจัดองค์การ

บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีองค์การ

บทที่ 4 พฤติกรรมองค์การ

บทที่ 5 แรงจูงใจในองค์การ

บทที่ 6 กลุ่มและพฤติกรรมกลุ่ม

บทที่ 7 ความเป็นผู้นำ

บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารในองค์การ

บทที่ 9 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอ

บทที่ 10 วัฒนธรรมองค์การ

บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ

บทที่ 12 การพัฒนาองค์การ

สารบัญภาพ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.