loader-image

เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

แชร์

เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15713/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

ม.บูรพา ส่งหนังสือด่วนที่สุด กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาค ก. และ ภาค ข.

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 8128/3346 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับเป็นศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 1 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และมหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้าทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อาศัยข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อ 6 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และช่วยลดอัตราการว่างงานของประชาชน และมีบุคลากรในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไประเทศ มหาวิทยาลับบูรพาจึงขอแจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

1. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ฯข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 1 ในการประสานงานไปยังสนามสอบที่รับผิดชอบ ขอยืนยันข้อมูลรายละเอียดห้องสอบ หากสนามสอบใดมีข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการในวันดังกล่าวได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดห้องสอบ ขอความอนุเคราะห์ท่านประสานงานจัดหาสนามสอบใหม่ทดแทน และแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดผังที่นั่งสอบต่อไป

แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.