ตำราราม PSY1002 65032 จิตวิทยาเบื้องต้น โดยคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา

196.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

– แบบประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน

– ในแต่ละบทมีเนื้อหา สรุป แบบฝึกหัด

– เฉลยแบบประเมินผล กิจกรรม แบบฝึกหัด

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา

บทที่ 2 ร่างกายและจิตใจ

บทที่ 3 พัฒนาการมนุษย์

บทที่ 4 การรับสัมผัสและการรับรู้

บทที่ 5 การเรียนรู้

บทที่ 6 การรู้คิดและสติปัญญา

บทที่ 7 แรงจูงใจและอารมณ์

บทที่ 8 บุคลิกภาพและการวัด

บทที่ 9 ความเครียดและสุขภาพ

บทที่ 10 ความผิดปกติทางจิตและการบำบัด

บทที่ 11 พฤติกรรมทางสังคม

บทที่ 12 จิตวิทยาประยุกต์

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.