ตำราราม THA1004 (TH104) 66064 ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ตอนที่ 3 วรรณคดีไทย

126.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

พิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์

บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับวิทยาการอื่น ๆ

บทที่ 3 ประเภทของสารคดี

บทที่ 4 ลักษณะของวรรณคดีไทย

บทที่ 5 หนังสืออ่านนอกเวลา

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.