loader-image

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย(อาชีวศึกษา) ภาค ก. + ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ สนง.คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ปี64

300.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
           1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
           1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
           1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ส่วนที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ
           2.1 Structure
           2.2 Vocabulary
           2.3 Reading Comprehension
ส่วนที่ 3 ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
           3.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
           3.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
           3.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
           3.5 เจคติและจริยธรรมข้าราชการ
ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ส่วนที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
           4.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
                 และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           4.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
                 ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
           4.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล
                 ในการจัดการเรียนรู้
           4.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย
                 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
           4.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
              และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
           5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                  1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
                  2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
                  3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                  4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกาา
                  6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                  7. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
                  8. กฎหมายว่าด้วยการศึกาาปฐมวัย
            5.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจุบัน
                  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
                  2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
                  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
เฉลยข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย (อาชีวศึกษา) ประจำปี 2564
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.