ตำรารามLAW3102 (LAW3002) 65085 คำอธิบายเรียงมาตรากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน,(รศ.ธีระ สิงหพันธุ์)

236.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรที่ 1010 – 1024

หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์ มาตราที่ 1025

ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง มาตารที่ 1026 – 1048

ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก มาตราที่ 1049 – 1045

ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตราที่ 1055 – 1063

ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตราที่ 1064 – 1072

ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน มาตราที่ 1073 – 1076

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตราที่ 1077 – 1095

หมวด 4 บริษัทจำกัด

ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด มาตราที่ 1096 – 1116

ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตราที่ 1117 – 1143

ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด

1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตราที่ 1144 – 1149

2. กรรมการ มาตราที่ 1150 – 1170

3. ประชุมใหญ่ มาตราที่ 1171 – 1199

4. บัญชีงบดุล มาตราที่ 1196 – 1199

5. เงินปันผลและเงินสำรอง มาตราที่ 1200 – 1205

6. สมุดและบัญชี มาตราที่ 1206 – 1207

ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตราที่ 1208 – 1214

ส่วนที่ 5 การตรวจ มาตราที่ 1215 -1219

ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตราที่ 1220 – 1223

กสนลดทุน มาตราที่ 1224 – 1228

ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ มาตราที่ 1229 -1235

ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด มาตราที่ 1236 – 1237

ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้าด้วยกัน มาตราที่ 1238 – 1243

ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว มาตราที่ 1244 – 1245

ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง มาตราที่ 1246

ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัทจำกัด

หมวด 5 การชำระับัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด มาตราที่ 1247 – 1273

หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง มาตราที่ 1273/1 – 1273/4

บริษัทมหาชน หมวดที่ 1 – 17
ปีที่พิมพ์:สิงหาคม 2562

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.