loader-image

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

แชร์

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน) สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัด กระบี่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราว) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๑) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการจัดหางาน

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการจัดหางาน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.