loader-image

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2565 รวม 16 อัตรา,

แชร์

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๑๑ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่ง กรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590-8300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022026800

ต่อ 1518 ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร *** โปรดแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนขอรับแบบฟอร์มใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ***
และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย) ระบุตำแหน่งและกลุ่มงานที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน โดยดูจาก เอกสารหมายเลข 1 พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.