มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

แชร์

“มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัคร

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไชเพิ่มเดิม และการอนุมัติให้เปิดสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390-24140 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิจัย

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24140- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,บุคลากร,พยาบาล,วิศวกร,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,390-24,140
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปราจีนบุรี,ระยอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทจ.พระนครเหนือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้
2. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnb.ac.th
3. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300
4. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 150 บาท ทุกตำแหน่ง ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว การรับสมัครมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะให้ สมัครสอบเพียงคนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

มทจ.พระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มทจ.พระนครเหนือ

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มทจ.พระนครเหนือ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.