กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

แชร์

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุน หมุนเวียน ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน ๑๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน จํงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่าง CCTV

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,วิศวกรโยธา,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,นายช่างCCTV,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมท่าอากาศยาน

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.