กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2565

แชร์

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 ก.พ. 2565

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กคน.ตำบล จำนวน ๔ อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. ปฏิบัติราชการ แทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก่ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กคน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก่ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กคน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ติดต่อขอรายละเอียดและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กศน.

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กศน.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.