loader-image

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิป่ดการ
สังกัดโรงพยาบาลสุโชทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ด้วยจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ สังกัดโรงพยาบาลสุโชทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตาม ผนวก ข การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย ในการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติด้านการบริหารงานบุคคล ข้อ ๔.๑ การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการ (๑๘) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในพื้นที่ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (โรงพยาบาลสุโขทัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติๆ 

โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.