กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2565

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขกๅร ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพขรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓! แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕£๑ ประกอบกับหนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๑ ข้อ ๑ (๓) และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๖๐ ลงวันท ๒๑ กันยายน ๖๕๖๔ ประกอบคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๖๕๕๔ ลงวันท ๖๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๖๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรๅขกๅจุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 – 11 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.