สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงประสงค์จะวับสนัควบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหาวทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหาวทั่วไป (ศว) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยกาวอาชีพวังสะพุง ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมกาวกาวบริหารพนักงานวาชกาว ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขกาวสรวหาและเลอกสววพนักงานวาชกาวและแบบลัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบตเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอตวากำลังพนัก3าน,3าชการ และคำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรอง มอบ อำนาจการสรรหาและเลอกสรรบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การขัดทำและลงนานไนลัญญาชัาง พนกงานราชการ จึงประกาศริบสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.