loader-image

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

แชร์

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมธนารักษ์ และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๔๙๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนัาส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ง ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 11,500-13,285 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี https://pattani.treasury.go.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (ถือวันที่ประทับตราในการส่ง) จ่าหน้าซองถึง 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เลขที่ ๓ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี94000 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073349203

วงเล็บมุมซอง “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบจะมอบให้ ผู้สมัครในวันที่เข้าสอบ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

file 1 | ใบรับสมัคร

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.