ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

**ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                   

**ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ(100 คะแนน)

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                              

*แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                      

*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                  

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม                                                                                   

*การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                               

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                 

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                        

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                      

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      

*การจัดทำฐานข้อมูลและการวิจัยเบื้องต้น                                                                            

*การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                                   

*มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                        

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                              

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                               

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                                     

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.