ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

ตะลุยข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 65 BB-197

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ตะลุยข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ปี 65 BB-197

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

++ความรู้พื้นฐานในกาปฏิบัติราชการ (70 คะแนน)

+วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย           

+แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ     

+แนวข้อสอบ รธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                    

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   35

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

+แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

 +แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                   

+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   

+แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                                                       

+แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

+แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                            

++ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (130 คะแนน)

+แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                   

+แนวข้อสอบแผนการปฏิรูปประเทศ                                                                              

+ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                                 

+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

พ.ศ. 2562                                                                                                               

+นโยบายสาธารณะ                                                                                                     

+นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

+การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                   

+ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล                                                        

+การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 

+เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร                                                                                   

+การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการบริหารองค์การ                                                             

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552                   

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562             

+งานสัญชาติ                                                                                                            

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554       

+แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                              

+แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                         

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                        

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505                       

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                             

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535                                                                               

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534                      

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                        

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                            

+แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       

+แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                     

+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง                         

+การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน                                                               

+งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                                   

+เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.